ASIAWIN99 เว็บพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นเว็บคาสิโนออนไลน์ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และอันดับหนึ่งของเอเชีย รวดเร็ว มั่นคง ทันสมัย และปลอดภัย 100% เป็นเว็บที่ให้บริการ แทงบอลออนไลน์ หวยออนไลน์ และ คาสิโน ด้วยระบบที่ทันสมัย

 “ชนไก่” เป็นการละเล่นพื้นบ้านประเภทหนึ่ง ที่นิยมกันมานานในสังคมเกษตรกรรม เป็นกิจกรรมสันทนาการหนึ่งตามวัฒนธรรม จารีต ความเชื่อ ที่สร้างความสัมพันธ์ ของคนในชุมชน หรือเพื่อการพบปะแลกเปลี่ยน ปรับปรุงสายพันธุ์ไก่บ้านให้แข็งแรง ทรหด และมีลีลาการต่อสู้ที่เก่งฉกาจขึ้น

จนเรียกกันว่า “การชนไก่ เป็นส่วนหนึ่งในวิถีของชุมชนไทย” ที่มักนิยมเล่นชนไก่กัน หลังฤดูเก็บเกี่ยวพืชผล เช่น ในช่วงสงกรานต์ หรือตามเทศกาลอื่นๆ

เวลาต่อมา การละเล่นพื้นบ้าน ที่มีอยู่เดิมหลายประเภท ได้ถูกดัดแปลง โดยการนำกระบวนการ และกฎเกณฑ์ของการพนันในบ่อนพนัน มาประยุกต์ด้วยการดึงส่วนลึกในจิตใจของคน ออกมาให้มีความหวัง มีความตื่นเต้นเร้าใจ ซึ่งจะได้มาโดยการเสี่ยงโชคแข่งขัน 

 กระทั่งการพนันลักษณะนี้ ถูกระบุเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายตาม พระราชบัญญัติการพนัน ปี พ.ศ. 2478 ในมาตรา 4

 ทว่าแม้ประเทศไทยจะมี พระราชบัญญัติการพนัน เพื่อควบคุมการพนันมากว่า 76 ปี แต่กฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่สามารถยับยั้ง การขยายตัวของการพนันชนไก่ ที่นับวันจะเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบ่อนในลักษณะถูกกฎหมาย หรือเลี่ยงกฎหมาย

 โดยเฉพาะในยุคการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมเข้าสู่กระแสโลกาภิวัฒน์ ผนวกกับเงื่อนไขปัจจัย ของนโยบายรัฐ การละเล่นชนไก่ จากการตั้งวงชนไก่ เพื่อความสนุกสนานข้างกองไฟ หลังเกี่ยวข้าวในฤดูหนาว ได้พัฒนาการโดยเปลี่ยนฐานะ จากการละเล่นสู่วงจรการพนัน อย่างเต็มรูปแบบ มีเงินเดิมพันเป็นเป้าหมาย และถูกดึงเข้าไปอยู่ในโครงสร้างความสัมพันธ์ ของการแสวงหาอำนาจ และผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ไม่ใช่แค่เฉพาะกับชาวบ้านเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงไปถึงผู้มีอำนาจอิทธิพล ทั้งในแวดวงนักการเมือง นักธุรกิจ ข้าราชการ หรือตำรวจ ทำให้การแก้ปัญหาการพนันชนไก่มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น

 แม้จะเป็นที่แน่ชัดว่า ปัจจุบันค่านิยมของคนไทยบางส่วนได้มีวิถีชีวิตและมีพฤติกรรมเสพติดในการแสวงหาความสุขและบางกลุ่มยึดอาชีพจากการพนันเสี่ยงโชคโดยไม่จำกัดชนชั้นหรือการศึกษา การชนไก่ก็เป็นการพนันประเภทหนึ่งนั้นที่ส่งผลกระทบในทางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจทั้งในระดับครอบครัวและชุมชนโดยรวม 

 แต่หากกล่าวถึงการละเล่นชนไก่ ที่มีความผูกพันกันมาจนเป็นวิถี วัฒนธรรม ความเชื่อ ที่สัมพันธ์กับภาคการเกษตรมาช้านาน การพนันไก่ชนจึงมีมิติมุมมองอื่นๆ ที่แตกต่างกันในกลุ่มคน แต่ละสาขาอาชีพ เช่น นักสัตวศาสตร์จะมองการชนไก่ในมิติ เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ ผู้เลี้ยงไก่มองเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นอาชีพจากช่องทางการหารายได้ใหม่ ส่วนนักอนุรักษ์ต่อต้านการชนไก่ เนื่องจากเป็นการทรมานสัตว์ 

 ในห้วงที่ผ่านมาการบริหารจัดการ หรือการกำกับดูแลเรื่องการชนไก่ จึงมีความคลุมเครือเสมอมาระหว่างคำว่า การส่งเสริม อนุรักษ์ หรือ การปราบปราม

 ดังนั้น การศึกษาการพนันไก่ชนในครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษาถึงรายละเอียดของกระบวนการ และขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งในเรื่องกฎหมาย นโยบาย มาตรการควบคุม การพนันชนไก่ของรัฐ การพนันชนไก่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กับผู้คนที่เกี่ยวข้องอย่างไร

รวมทั้งเหตุใดการชนไก่พื้นบ้านถึงพัฒนามาสู่การพนันเต็มรูปแบบ ผลกระทบต่อสังคม ตลอดจนข้อเสนอจากกลุ่มหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพนันชนไก่ เพื่อทำความเข้าใจด้วยการหาข้อเท็จจริง จากการพนันชนไก่ในทุกมิติ

ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในการพนันชนไก่

     1.สนามชนไก่ระดับพื้นที่ มีความสัมพันธ์ 2 แบบคือ 1 ความสัมพันธ์แนวดิ่ง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของสนามชนไก่ กับเจ้าหน้าที่ส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่น, เจ้าหน้าที่รัฐ และนักการเมือง 2 ความสัมพันธ์แนวราบเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนเลี้ยงไก่ด้วยกันเอง และความสัมพันธ์ระหว่างคนเลี้ยงไก่ กับคนที่มาด้วยกัน

     2.สนามชนไก่แบบธุรกิจมีความสัมพันธ์ 3 แบบคือ ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ ส่วนปกครองท้องที่, ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบ่อน กับเจ้าหน้าที่รัฐ และความสัมพันธุ์ระหว่างเจ้าของบ่อน กับนักการเมือง

ความสัมพันธ์ในสนามชนไก่ แบบธุรกิจจะเกิดการเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจ มากกว่าการพนันชนไก่ สู่การพัฒนาความสัมพันธ์ในมิติอื่น

ข้อเสนอแนะ

     1.การพัฒนาการเลี้ยงไก่ชน การละเล่นพื้นบ้าน ให้แยกออกจากธุรกิจการพนัน ที่จะทำให้เกิดอาชีพ เกิดการพัฒนาการละเล่นพื้นบ้าน รวมทั้งการปรับปรุงพันธุ์ของไก่ชน

     2.ให้มีการดำรงอยู่ การชนไก่เพื่อการละเล่น ที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ในชุมชน, พื้นที่สันทนาการของชุมชน

     3.การอนุญาตการเล่นกีฬาชน ไก่ระยะยาวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ที่จะไม่เปิดช่องทาง ให้เกิดการคอรัปชั่นในระบบราชการ โดยเฉพาะขั้นตอนอนุญาติ การเปิดสนามกีฬาชนไก่

     4.การสร้างการมีส่วนร่วม ของชุมชน ในการควบคุมการดำเนินการของกีฬาไก่ชน

     5.ให้มีพระราชบัญญัติรองรับการละเล่นพื้นบ้านที่แตกต่างกับ พระราชบัญญัติการพนัน

     6.แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่ และกัดปลา พ.ศ.2552

สล็อตออนไลน์

การเดิมพันไก่ชน

กีฬาไก่ชนนั้นกีฬาที่คนไทย นิยมกันมาตังแต่โบราณ  ไก่แต่ละสายพันธ์แตกต่างกัน  การพนันมีแค่แพ้กับชนะ  แต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนการพนันในรูปแบบแบบเดิมๆ  ของการเล่น พนันไก่ชน  มาอยู่บนโลกออนไลน์  แต่ก็ยังคงได้รับความนิยมอยากมากมายเช่นเดิม  เรามาดูวิธีการเดิมพันการเล่นไก่ชน และทำความเข้าใจเบื้องต้นไปด้วยกันว่ามีอะไรบ้าง

กติกาการเล่น ก่อนอื่นต้องรู้ว่า ไก่ชน จะไม่เรียกเป็นยกแต่เรียกเป็น อัน แบ่งออกได้ 2 ประเภทหลักๆ

1. คือการแข่งแบบสายอาชีพ แข่งทั้งหมด 12 อัน ใช้เวลา 20 นาที พัก 20 นาที

ส่วนวิธีในการที่จะดู  คือไก่ตัวไหนที่ไม่สู้ นอน หมอบ วิ่งหนีหลัง  ถ้าเกิน 3 ครั้ง ก็ให้แพ้ไป

2. คือการแข่งแบบสายสมัครเล่น แข่งทั้งหมด 5 อัน ใช้เวลา 10 นาที พัก 2 นาที ในช่วงระหว่างแข่งห้ามไม่ให้ทำแผลหรือว่าเย็บตัวไก่

ส่วนการตัดสินนั้น ก็แบบเดียวกับสายอาชีพครับ  แต่ที่เพิ่มเติมคือไก่ตัวไหนปากหลุด  และดูแล้วบาดเจ็บหนักเกินไป  ถ้าเห็นแล้วไม่สามารถที่จะแข่งต่อได้  ให้ถือว่าแพ้

ขั้นตอนการเดิมพัน

 • ถ้าคุณเข้ามาที่เว็บของเราแล้ว  ให้เลือกหัวข้อกีฬา เลือกไก่ชน  คุณจะได้พบรายละเอียดเกี่ยวกับ  กีฬาประเภทนี้  การจัดอันดับเว็บต่างๆ  ที่มีเปิดให้บริการเกี่ยวกับกีฬาไก่ชน  และโบนัสโปรโมชั่นดีที่รอต้อนรับคุณ  รีวิวโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา
 • เมื่อคุณเลือกเว็บคาสิโนที่ต้องการเล่นได้แล้ว  ทำการลงทเบียน  ฝากเงินเข้าบัญชี
 • ขอให้คุณเลือกใช้ภาษาไทย จะได้เข้าใจง่าย
 • ที่เมนูรายละเอียด ของแต่ละเว็บจะมี ไอดี ยอดคงเหลือ ของเครดิตที่โอนเข้ามาวางเดิมพัน
 • เลือกห้องเดิมพัน โดยห้องเดิมพันแต่ละห้องจะมีสถานะ บอกไว้ เช่น

ห้องสีเขียว คือห้องที่กำลังเตรียมการแข่งขัน กำลังมีการเปิดให้วางเดิมพันได้

ห้องสีแดง คือห้องที่แข่งขันอยู่ ณ ตอนนั้น การเดิมพันถูกปิดแล้ว

ห้องสีเทา คือห้องที่จบการแข่งขันแล้ว และกำลังเตรียมการรอแข่งรอบถัดไป

อาจจะเป็นสีอื่นหรือสัญลักษณ์ตัวอักษร

 • จะมีหน้าจอสด แสดงเหตุการณ์การแข่งขันแบบสดๆ ประกอบการตัดสินใจวางเดิมพัน โดยจะแสดงข้อมูลไก่ ทั้ง 2 ฝ่ายด้วย
 • ดูอัตตราต่อรอง  เลือกฝ่ายที่จะชนะ  วางเดิมพันฝ่ายแดง , วางเดิมพันฝ่ายนำเงิน  หรือแทงเสมอ สัญลักษณ์ของหัวข้อนี้จะแตกต่างกันไปแต่ละเว็บ
 • สุดท้ายรอดู หน้าจอถ่ายถอดสด

คำถามที่อาจจะมี

 • เราจะสามารถสมัครเล่นพนันออนไลน์ได้ที่ไหน

Asiawin99 เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

 • แล้วเว็บ Asiawin99 สามารถเล่นคาสิโนของ Sa Gaming ได้มั้ย

สามารถ Sa Gaming ได้ทุกเกมส์

 • แล้วเว็บ Asiawin99 สามารถเล่น Joker Slot ได้มั้ย

แน่นอนเรามี Joker gaming ให้บริการ

 • แล้วถ้าหากต้องการเล่น Slotxo เพียวๆล่ะแล้วมีแอปด้วย

เรามีเว็บ Slotxo ให้บริการและสามารถโหลดแอปเล่นบนมือถือได้

 • มีแต่ Slotxo อยากเดียวหรือมีสล็อกของค่ายอื่นมั้ย

เรามีแค่ Slotxo

ASIAWIN99 เว็บพนันออนไลน์  ซึ่งเป็นเว็บคาสิโนออนไลน์ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และอันดับหนึ่งของเอเชีย รวดเร็ว มั่นคง ทันสมัย และปลอดภัย 100% เป็นเว็บที่ให้บริการ แทงบอลออนไลน์  หวยออนไลน์ และ คาสิโน ด้วยระบบที่ทันสมัย เมนูภาษาไทย ที่เข้าใจง่าย สะดวก ปลอดภัย และดีที่สุดในขณะนี้  เรารวบรวมทุกการพนันมาไว้ที่นี้  สามารถเล่นได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ และ มือถือใช้ระบบ ฝาก-ถอน  มั่นคงปลอดภัย และ ดีที่สุด คุณสามารถ ร่วมสนุกกับเกม คาสิโนออนไลน์  รูเร็ต  บาคาร่าเซ็กซี่  เกมล็อต เอสบีโอเบท  โป๊กเกอร์  การเดิมพันฟุตบอล  กีฬาออนไลน์  มวย  ไก่ชนออนไลน์  หวยออนไลน์  ทั้งไทย และต่างประเทศ และ อื่นอีกมากมาย  มีทีมงานมืออาชีพ  คอยให้บริการสมัครสมาชิกฟรี  หรือ สอบถามแก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง อีกทั้งเรายังได้เพิ่มช่องทางการติดต่อ ที่ทันสมัย เหมาะกับทุกคน  เพื่อให้สมาชิกทุกท่าน  สามารถติดต่อเรา ได้ตลอดเวลา  ทางเข้าหน้าเว็บ www.asiawin99.org

By KUN

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *